Aanvullende tips en voorwaarden Sanitair en Tegels

Aanvullende tips en voorwaarden Sanitair en Tegels

Aanvullende tips en voorwaarden Sanitair en Tegels

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij op deze pagina onze aanvullende tips en voorwaarden sanitair en tegels vermeld.

Als u onderstaande tips en aanbevelingen goed in acht neemt zult u vele jaren plezier hebben van uw sanitair en tegels.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Wij staan graag voor u klaar!

1.Algemeen

De koper dient in het bezit te zijn van de originele factuur en de (en eventuele verrichte werkzaamheden) desbetreffende facturen moeten zijn voldaan.

Voor de producten gelden de garantievoorwaarden van de leverancier van dat product. De garantietermijn begint op de leverdatum die op de aankoopnota is vermeld. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van garantie. Voor aankoop showroommaterialen gelden andere voorwaarden.

 

2.  De garantie op montage

U krijgt 2 jaar garantie op de montage van uw sanitair indien u dit door ons heeft laten verzorgen. Deze garantie heeft betrekking op aantoonbare montagefouten. Niet onder deze garantie vallen de aansluitingen van uw sanitair. Tijdens de montage van uw sanitair wordt uw sanitair aangesloten door de monteur en deze zal de werking hiervan testen. In het geval de werking van de aansluitingen niet getest kan worden, wordt het sanitair niet aangesloten.

Indien u zelf heeft zorggedragen voor het leveren van een aantal onderdelen, welke gemonteerd moeten worden door ons, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Schade aan deze onderdelen welke ontstaan zijn tijdens montage hiervan
 • Onjuiste inbouwmaten van de bestelde kasten/apparaten
 • Lekkage
 • Gevolgschade die voortkomt uit het monteren van de door u geleverde onderdelen
 • Defecten aan de onderdelen  die door u geleverd zijn
 • Foutieve aansluitpunten/aansluitwaarden

 

 Bijzondere bepalingen

 • De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld
 • De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd die niet door ons zijn uitgevoerd
 • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie
 • De garantie vervalt indien niet-originele onderdelen zijn vervangen, of werkzaamheden zijn verricht door derden
 • Garantie is niet overdraagbaar bij verkoop woning/sanitair
 • Ingeval er sprake is van normale slijtage, gebruiksschade, kerven of krassen, foutief gebruik en/of onderhoud van het product, vervalt het recht op garantie als het gebrek daardoor veroorzaakt is
 • Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting
 • Onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten, zoals rubbers, glas en lampen
 • Indien artikelen niet meer leverbaar zijn, zal in overleg gezocht worden naar een alternatief
 • Schade aan (onderdelen van) de door Concordia Keuken & Bad geleverde zaken, veroorzaakt door  de klant geleverde apparatuur, vallen uitdrukkelijk niet onder de garantieverplichtingen van Concordia Keuken & Bad. De klant vrijwaart Concordia Keuken & Bad dan ook van alle aansprakelijkheid hierop
 • Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften
 • Professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik vervaardigde apparatuur
 • Beschadiging door de gebruiker of derden
 • Storingen als gevolg van inbouw- en aansluitfouten
 • Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen

 

3. Order op afroep

Indien u nog geen leverweek heeft afgesproken, omdat u bijvoorbeeld nog niet weet wanneer uw woning gereed is, komt uw bestelling op afroep te staan. Wanneer een bestelling op afroep staat, dient u deze telefonisch/schriftelijk of per mail  af te roepen bij Concordia Keuken & Bad zodra u weet wanneer de bestelling geleverd moet worden.

Bij een complete badkamer moet dit in overleg met de verkoper worden gedaan. Een bestelling die op afroep staat, moet worden afgenomen binnen 2 maanden na de aankoopdatum, dit i.v.m. eventuele prijsverhoging.

 

4. De afspraak over de levering van uw bestelling

Zodra u weet wanneer de badkamer geleverd kan worden, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U moet rekening houden met een redelijke levertermijn na afroep. U dient ervoor te zorgen dat de woning toegankelijk is. Wij zetten alle onderdelen zo dicht mogelijk bij de woning neer.

Uiteraard dient u aanwezig te zijn bij de levering om uw bestelling in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen . In principe komen wij met 1 persoon, een extra hulp is mogelijk tegen meerprijs. U dient uw bestelling te controleren op eventuele zichtbare schades en manco’s, deze op de vrachtbrief te noteren en vervolgens de vrachtbrief te ondertekenen. Reclamaties moeten binnen 8 dagen gemeld zijn.

 

5 . De betaling van uw bestelling

U dient uw bestelling te betalen conform de afspraak op de koopovereenkomst.

 

6. Inmeten van uw badkamer

Indien uw badkamer door ons gemonteerd wordt, zullen wij een afspraak met u maken om de toegankelijkheid van uw woning en de badkamerruimte te komen beoordelen. Tevens zal tijdens dit bezoek de ruimte worden ingemeten waarin uw nieuwe badkamer geplaatst gaat worden. De inmeter zal beoordelen wat er nodig is om de badkamer zonder problemen bij u af te leveren. Indien van toepassing zal de verkoper de kosten van eventuele hulpmiddelen, zoals een bouwlift, met u bespreken.

Voor het inmeten van de ruimte is het belangrijk dat de ruimte goed toegankelijk is. Daarnaast is het van belang dat alle aanpassingen die consequenties hebben voor de afmetingen van de ruimte reeds uitgevoerd zijn als wij komen inmeten.

Let op: De persoon die bij u de badkamer komt inmeten, is niet degene die u kunt benaderen voor vragen over uw badkamer, dat is uw verkoper. Indien uw badkamer niet door ons ingemeten, ligt de verantwoordelijkheid bij u. In bijzondere gevallen worden badkamer en glaswanden op maat pas na montage ingemeten en enkele weken later geleverd en/of gemonteerd.

 

7. Het verzorgen van leidingwerk

Indien u een badkamer aanschaft of een andere bestelling plaatst waarbij het noodzakelijk is dat de aansluitpunten van uw bestelling op een specifieke positie behoren te zitten, ontvangt u van ons een installatietekening. Het correct aanleggen en aanbrengen van de verschillende aansluitpunten is uw verantwoordelijkheid. Dit dient te gebeuren door gecertificeerde installateurs. Al het leidingwerk dient voor aanvang van de montage van de badkamer te zijn aangebracht op de aangegeven punten. Kunststof waterleidingen dienen met een puntstuk of schroefbus te worden opgeleverd. De leidingen dienen in de muur weggewerkt te zijn!! Indien de aansluitpunten niet correct zijn aangebracht en de montage wordt door ons verzorgd kan dit consequenties  hebben voor de montage en eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden op u verhaalt.

 

8. De montage van uw badkamer

Indien u uw badkamer heeft aangeschaft inclusief montage dan zal uw badkamer door vakkundige monteurs worden meegenomen en geplaatst worden en aangesloten op de correcte aansluitpunten. Als montage niet mogelijk is op de afgesproken datum of vertraagd word door het niet nakomen van gemaakte afspraken, zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien dit op de dag van montage wordt geconstateerd, bedragen de kosten € 500,00. In alle andere gevallen nadat montage door ons is ingepland, bedragen deze kosten  € 250,00. De monteur zal de ruimte bezemschoon aan u opleveren en het verpakkingsmateriaal mee retour nemen.

De wanden moeten voor aanvang van de montage vlak, droog en haaks zijn en in het lood staan, de vloeren waterpas en geëgaliseerd. Indien dit niet het geval is, kan de badkamermontage geen doorgang vinden.

 

9. Elektrische aansluitingen / installatie

Elektrische componenten moeten door een erkende installateur worden geïnstalleerd en aangesloten overeenkomstig de bijgesloten montageaanwijzingen van de fabriek. Wij raden daarom dringend aan alle bijgesloten montage-, garantie- en servicedocumenten permanent en veilig te bewaren en deze documenten ook aan de volgende bezitter door te geven in geval van verkoop.

Tevens dient u de kraan te voorzien van aarding i.v.m. put corrosie.

 

10.  Onderhoudsinstructies

Kranen:

Kalkaanslag is onoverkomelijk bij alle kranen. Om kalkaanslag en watervlekken te voorkomen dient het oppervlakte droog te worden gewreven na gebruik. Bij de finish chroom of geborsteld nikkel kan een licht schoonmaakmiddel worden gebruikt, ook kunnen (niet schurende) schoonmaakmiddelen zoals groene zeep of verdund afwasmiddel worden gebruikt. Hierna goed naspoelen met schoon water en droogwrijven! Douchekoppen, handdouchesets en thermostatische binnenwerken moeten regelmatig worden schoongemaakt om blokkade door kalkaanslag te voorkomen. 

Reiniging en onderhoud kranen:

Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij reiniging van kranen en douches dit reinigingsadvies opgevolgd worden. Schade die door onzorgvuldig gebruik of reiniging is ontstaan valt niet onder onze garantiebepalingen.

Kranen met pure metaalfinishes: deze zullen of kunnen door gebruik en invloeden van buitenaf verkleuren (oxideren) en een natuurlijk patina vormen, deze eigenschap hoort bij het aangeschafte product.
Simpelweg poetsen (uitsluitend op deze finishes) met zachte middelen als bijvoorbeeld zilverpoets brengt het armatuur weer terug in de oorspronkelijke aangeschafte staat, mits dit van begin af aan is bijgehouden.

Kranen in kleur hebben een softe oppervlakte structuur, waardoor zuur water snel onherstelbare vlekken veroorzaakt. Wij geven geen garantie op zuurvlekken

Waterontharders:

Bij gebruik van een waterontharder dient u rekening te houden met de instelling van de Dh-waarde. Deze mag niet lager ingesteld zijn dan 4 Dh. Lager, of op 0 ingestelde waterontharders veroorzaken schade op alle metaal oppervlakken.

Basiselementen, deuren en ladefronten, planken en laden:

Bij Concordia Keuken & Bad raden we u aan een zachte doek te gebruiken bevochtigd met water of een zacht schoonmaakmiddel indien nodig, om de basiselementen, fronten, planken en andere houten oppervlakken schoon te maken. Gebruik enkel schoonmaakmiddelen die bedoeld zijn voor de materialen in kwestie. Gebruikt u geen schoonmaakmiddelen die ammoniak, alcohol, bleekmiddel of een schuurmiddel bevatten. Als u per ongeluk morst, zorg dan dat de vloeistof niet langdurig in contact blijft met het oppervlak en veeg het onmiddellijk schoon.  

Waterdamp / verhoogde luchtvochtigheid:

Badkamermeubelen bestaan op de eerste plaats uit houten materialen. Deze reageren gevoelig op de regelmatige, nadelige invloed van vochtigheid. Neem a.u.b. het volgende in acht: door het normaal verwarmen van de badkamerruimte vermijdt u condensatie op te koude meubeloppervlakken.

Stel bij gebruik de afzuiging in de juiste stand en zorg tegelijkertijd voor een geschikte aanvoer van verse lucht (bijv. open raam, beluchtingstoestel).

Neem hiertoe a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing van de fabrikanten van deze apparaten in acht.

Aanbevolen binnenklimaat: ca. 19-20°C en 50 - 60% relatieve lucht vochtigheid.

Mocht er toch condensatiewater aan de fronten of onder de bovenkasten ontstaan zijn, moet u deze plekken onmiddellijk droogwrijven.

Gebruik nooit een stoomreiniger om vuil te verwijderen!

Water / vloeistoffen:

Water / vloeistoffen leiden tot zwellingen en onherstelbare schade. Vermijd daarom overstromend water of langere inwerking van vloeistoffen op het werkblad, de fronten of meubeldelen. Is dit toch het geval, moet u alles onmiddellijk droogwrijven.

De fronten en kastoppervlakken van badmeubels kunnen probleemloos worden onderhouden en gereinigd met reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

Opdat uw nieuwe meubelen er lang goed uit blijven zien, moet u de volgende onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in acht nemen.

 • Vuil moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Verse vlekken kunnen aanzienlijk gemakkelijker dan opgedroogde vlekken worden verwijderd
 • Reinig met een katoenen doek die met warm water een beetje nat („nevelnat“) is gemaakt. Er kan ook een zeem worden gebruikt
 • Er mogen in elk geval alleen volledig zuivere doeken of poetsdoeken worden gebruikt
 • Breng op de poetsdoek een beetje neutrale zeep of spoelmiddel aan om hardnekkig vuil te verwijderen
 • Wrijf na de reiniging alle delen grondig droog met een zuivere katoenen doek.
 • Gebruik nooit krassen veroorzakende, schurende reinigingsmiddelen of sponzen enzovoort
 • Wij raden dringend af microvezeldoeken te gebruiken. Naargelang het soort gebruik kunnen ze de glansgraad van het oppervlak veranderen
 • Gebruik nooit stoomreinigers voor de reiniging. Het gebruik ervan leidt tot onherstelbare schade aan de meubelen
 • Meubelpolish, meubelwas of gelijkwaardige producten zijn niet als onderhoudsmiddel geschikt. Ze bevatten oplosmiddelen, wassen en vetten die een film vormen en het oorspronkelijke oppervlak duurzaam nadelig veranderen
 • De geleidingsrails van de laden dienen vrij van kruimels of andere voorwerpen te blijven

Onderhoud kitvoegen

Om schimmelvorming te voorkomen is het noodzakelijk om na het gebruik van douche of bad de kitvoegen direct droog te maken met bijvoorbeeld een washandje of een witte douchetrekker en goed te ventileren. Dit geldt met name voor de kitvoegen bij douchebak, bij bad en de drain, want bij een slechte kitvoeg is de kans op lekkage groter. Naarmate u dit klusje elke keer beter (lees: droger) doet, gaat de kitvoeg langer mee. Doet u dit niet, dan wordt de kitvoeg na verloop van een paar jaren geel tot zwart en moet dan vervangen worden. Er is namelijk, ondanks de beweringen van de fabrikanten, geen schimmelvrije kit. Hooguit is er een schimmelwerende kit.

Voor de reiniging van de kitvoegen mag u geen agressieve- en chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, dit kan namelijk de schimmelwerende werking van de kit teniet doen.

Oorzaak schimmelvorming

De kitvoegen die worden aangebracht bij baden en douches kunnen na verloop van tijd vuil en zwart worden. Schimmelvorming op de kitvoegen, vindt meestal zijn oorzaak in het achterblijven van zeepresten en kalk op de kitvoeg. Dit, in combinatie met onvoldoende ventilatie, zorgt ervoor dat er schimmelvorming optreedt.

Oorzaak scheurvorming

Dit kan diverse factoren hebben: denk hierbij aan diverse uitzettings coëfficiënten. Zowel warmte en kou kan van invloed zijn alsmede het uitzetten en krimpen van bijvoorbeeld materiaalsoorten als hout.

Inspectie kitvoegen

Het onderhouden van de kitvoegen komt er in de praktijk op neer dat de voegen op gezette tijden worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Het is het meest effectief om in het koudere jaargetijde de kitvoegen te beoordelen, omdat door de lagere temperaturen de bouwmaterialen door thermische krimp korter zijn geworden en de kitvoegen zijn daardoor op hun breedst.

Hierbij moet gelet worden op:

 • Onthechting en/of scheurvorming;
 • Beschadiging en/of verwering;
 • Aantasting en/of schimmels;
 • Algehele staat van onderhoud van de omringde constructiedelen.

Daar waar de kitvoeg niet meer naar behoren functioneert, zal al dan niet plaatselijk een reparatie moeten worden uitgevoerd.

Kitvoegen zijn aan slijtage onderhevig en valt derhalve niet onder de garantie.

 

Tot slot

Als u alle genoemde tips en aanbevelingen goed in acht neemt, zult u vele jaren plezier beleven aan u sanitair en tegels.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wij staan graag voor u klaar!