Aanvullende tips en voorwaarden Keukens

Aanvullende tips en voorwaarden Keukens

Aanvullende tips en voorwaarden Keukens

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij op deze pagina onze aanvullende tips en voorwaarden keukens vermeld.

Als u onderstaande tips en aanbevelingen goed in acht neemt zult u vele jaren plezier hebben van uw keuken.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Wij staan graag voor u klaar!

1.Algemeen

De koper dient in het bezit te zijn van de originele factuur en de  (en eventuele verrichte werkzaamheden) desbetreffende facturen moeten zijn voldaan.

De garantie van 5 jaar  is van toepassing op keukenmeubelen.

Voor producten als foliedeuren, apparatuur, kranen, werkbladen, verlichting en overige accessoires, bijvoorbeeld krukken en stoelen vallen onder de fabrieksgarantie van de desbetreffende leverancier en kan een andere garantietermijn zijn  

Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de leverancier van dat product. De garantietermijn begint op de leverdatum die op de aankoopnota is vermeld. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van garantie. Voor aankoop showroom keukens gelden andere voorwaarden.

 

2.  De garantie op montage

U krijgt 2 jaar garantie op de montage van uw keuken indien u dit door ons heeft laten verzorgen. Deze garantie heeft betrekking op aantoonbare montagefouten. Niet onder deze garantie vallen de aansluitingen van uw keuken. Tijdens de montage van uw keuken wordt uw keuken aangesloten door de monteur en deze zal de werking hiervan testen. In het geval de werking van de aansluitingen niet getest kan worden, wordt de keuken niet aangesloten.

Indien u zelf heeft zorg gedragen voor het leveren van een aantal onderdelen, welke gemonteerd moeten worden door ons (bijv. apparatuur, kraan) dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Schade aan deze onderdelen welke ontstaan zijn tijdens montage hiervan
 • Onjuiste inbouwmaten van de bestelde kasten/apparaten
 • Lekkage
 • Gevolgschade die voortkomt uit het monteren van de door u geleverde onderdelen.
 • Defecten aan de onderdelen  die door u geleverd zijn
 • Foutieve aansluitpunten/aansluitwaarden

 

 Bijzondere bepalingen:

 • De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.
 • De garantie geld niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd die niet door ons zijn uitgevoerd.
 • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
 • De garantie vervalt indien niet-originele onderdelen zijn vervangen, of werkzaamheden zijn verricht door derden.
 • Garantie is niet overdraagbaar bij verkoop woning/keuken.
 • Indien van toepassing, dient u het garantiecertificaat voor apparatuur zelf aan te vragen bij de betreffende leverancier, zie link op onze website www.concordiakeukenenbad.nl/garantie-en-bepalingen
 • Ingeval er sprake is van normale slijtage, gebruiksschade, kerven of krassen, foutief gebruik en/of onderhoud van het product, dan vervalt het recht op garantie als het gebrek daardoor veroorzaakt is.
 • Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting
 • Onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten, zoals rubbers, glas en lampen.
 • Indien artikelen niet meer leverbaar zijn, dan zal in overleg gezocht worden naar een alternatief.
 • Schade aan (onderdelen van) de door Concordia Keuken & Bad geleverde zaken, veroorzaakt door de klant geleverde apparatuur, vallen uitdrukkelijk niet onder de garantieverplichtingen van Concordia Keuken & Bad. De klant vrijwaart Concordia Keuken & Bad dan ook van alle aansprakelijkheid hierop.
 • Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften.
 • Professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik vervaardigde apparatuur
 • Beschadiging door de gebruiker of derden
 • Storingen als gevolg van inbouw- en aansluitfouten
 • Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.

 

3. Order op afroep

Indien u nog geen leverweek heeft afgesproken omdat u bijvoorbeeld nog niet weet wanneer uw woning gereed is, komt uw bestelling op afroep te staan. Wanneer een bestelling op afroep staat, dient u deze telefonisch/schriftelijk of per mail af te roepen bij Concordia Keuken & Bad zodra u weet wanneer de bestelling geleverd moet worden.

Bij een complete keuken moet dit minimaal 12 weken voor de verwachte leverweek worden gedaan. Indien uw bestelling een andere afroeptermijn heeft dan zal uw verkoper u hierover informeren. Een bestelling die op afroep staat, moet worden afgenomen binnen ½  jaar na de aankoopdatum, dit i.v.m. eventuele prijsverhoging.

 

4. De afspraak over de levering van uw bestelling

Circa 3 weken voor levering van uw bestelling nemen wij telefonisch contact met u op om de levering met u door te nemen. Indien wij u  niet kunnen bereiken dan informeren wij u schriftelijk. Indien u niet reageert, is voor ons de leverweek van uw bestelling definitief. In onze planning is het helaas niet mogelijk om een voorkeurs dag en /of tijdstip met u af te spreken. Het uitstellen van de bestelling na deze termijn zal dan opslagkosten met zich mee brengen  € 250,00  totaal. Zodra u weet wanneer de keuken wel geleverd kan worden, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U moet rekening houden met een nieuwe levertermijn van enkele weken na afroep.  U dient ervoor te zorgen dat de woning toegankelijk is. Wij zetten alle onderdelen zo dicht mogelijk bij de keukenruimte neer.

Uiteraard dient u aanwezig te zijn bij de levering om uw bestelling in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen . In principe komen wij met 1 persoon, een extra hulp is mogelijk tegen meerprijs. U dient u bestelling te controleren op eventuele zichtbare schades en manco’s, deze op de vrachtbrief te noteren en vervolgens de vrachtbrief te ondertekenen. Reclamaties moeten binnen 8 dagen gemeld zijn.

 

5 . De betaling van uw bestelling

U dient uw bestelling te betalen conform de afspraak op de koopovereenkomst. Indien u niet aan de overeengekomen betalingsafspraak voldoet, zullen wij uw bestelling niet kunnen uitleveren.

Uw bestelling blijft dan in ons distributiecentrum staan totdat de bestelling alsnog betaald is.

Wij zijn genoodzaakt hiervoor  € 250,00 aan opslagkosten in rekening te brengen. Zodra de bestelling betaald  is, wordt deze vrijgegeven en opnieuw ingepland.  Wij berichten u wanneer de levering kan plaatsvinden. Het opnieuw leveren zal kunnen plaatsvinden enkele weken nadat uw betaling inclusief de opslagkosten alsnog door ons ontvangen is

 

6. Inmeten van uw keuken

Indien uw keuken door ons gemonteerd wordt, zullen wij een afspraak met u maken om de toegankelijkheid van uw woning en de keukenruimte te komen beoordelen. Tevens zal tijdens dit bezoek de ruimte worden ingemeten waarin uw nieuwe keuken geplaatst gaat worden. De inmeter zal beoordelen wat er nodig is om de keuken zonder problemen bij u af te leveren. Indien van toepassing zal de verkoper de kosten van eventuele hulpmiddelen, zoals een bouwlift, met u bespreken.

Voor het inmeten van de keukenruimte is het belangrijk dat de ruimte goed toegankelijk is. Daarnaast is het van belang dat alle aanpassingen die consequenties hebben voor de afmetingen van de keukenruimte reeds uitgevoerd zijn als wij komen inmeten.

Let op: De persoon die bij u de keuken komt inmeten, is niet degene die u kunt benaderen voor vragen over uw keuken, dat is uw verkoper. Indien uw keuken niet door ons ingemeten,  ligt de verantwoordelijkheid bij u. In bijzondere gevallen worden keukenbladen en rugwanden pas na montage ingemeten

 

7. Het verzorgen van leidingwerk

Indien u een keuken aanschaft of een andere bestelling plaatst waarbij het noodzakelijk is dat de aansluitpunten van uw bestelling op een specifieke positie behoren te zitten, ontvangt u van ons een installatietekening. Het correct aanleggen en aanbrengen van de verschillende aansluitpunten is uw verantwoordelijkheid. Dit dient te gebeuren door gecertificeerde installateurs. Al het leidingwerk dient voor aanvang van de montage van de keuken te zijn aangebracht op de aangegeven punten. Kunststof waterleidingen dienen met een puntstuk of schroefbus te worden opgeleverd. Achter kasten en apparatuur mogen geen leidingen op de muur lopen (ook niet achter de plint), de leidingen in de muur wegwerken! Indien de aansluitpunten niet correct zijn aangebracht en de montage wordt door ons verzorgd kan dit consequenties  hebben voor de montage en eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden op u verhaalt.

 

8. De montage van uw keuken

Indien u uw keuken heeft aangeschaft inclusief montage dan zal uw keuken door vakkundige monteurs worden meegenomen en  gelijk dezelfde dag geplaatst  worden en aangesloten op de correcte aansluitpunten. Als montage niet mogelijk is op de afgesproken datum of vertraagd word door het niet nakomen van gemaakte afspraken dan zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Indien dit op de dag van montage wordt geconstateerd, dan bedragen de kosten  € 500,00. In alle andere gevallen nadat montage door ons is ingepland, bedragen deze kosten  € 250,00 De monteur zal de ruimte bezemschoon aan u opleveren en het verpakkingsmateriaal mee retour nemen

De wanden moeten voor aanvang  montage vlak, droog en haaks  zijn en in het lood staan, de vloeren waterpas en geëgaliseerd. Bij een gipsmuur of holle wand dient er voldoende bevestiging te zijn voor kasten en apparatuur. Indien dit niet het geval is, kan de keukenmontage geen doorgang vinden.

 

9. Montage keuken in eigen beheer

Vrijstaande meubelen en alle hoge kasten moeten bij de klant met geschikte bevestigingsmiddelen op een dragende wand worden bevestigd om te vermijden dat ze tijdens het gebruik omvallen. Vrij in de ruimte staande onderkasten moeten aan de vloer worden vastgemaakt.

De pluggen en schroeven, die in de fabriek bij de bovenkastophangingen worden gevoegd, zijn uitsluitend geschikt voor massieve muren of betonmuren; de monteur is verantwoordelijk voor de correcte keuze van de bevestigingsmiddelen overeenkomstig het muurtype.

De bovenkast ophang-sets zijn uitsluitend bedoeld voor de bevestiging van telkens één kast.

Het is niet toegestaan aan de zijkant verdere regalen, planken of andere statisch belaste onderdelen zonder eigen wandbevestigingssysteem te monteren.

Het verwijderen resp. weglaten van onderdelen, het combineren met vreemde onderdelen of het algemeen veranderen van onderdelen (in zoverre dit niet in het kader van de keukenmontage gebruikelijk is) is gevaarlijk voor de veiligheid en niet toegestaan.

 

10. Elektrische aansluitingen / installatie van inbouwapparaten

Bij de montage van koelapparaten moet doorgaans voor een vrije ontluchtingsdwarsdoorsnede voor toegevoerde lucht en uitlaatlucht van minstens 200 cm² worden gezorgd. Deze moet voortdurend vrij worden gehouden ter bescherming van de apparaten en het besparen van energie. Met betrekking tot hittebeveiliging, elektr. veiligheid en ophoping van warmte moet bij het monteren van kookplaten dwingend op de veiligheidsaanwijzingen van deze fabrikanten van de apparaten worden gelet.

Deze elektrische componenten moeten door een erkende installateur worden geïnstalleerd en aangesloten overeenkomstig de bijgesloten montageaanwijzingen van de fabriek. Wij raden daarom dringend aan alle bijgesloten montage-, garantie- en servicedocumenten permanent en veilig te bewaren en deze documenten ook aan de volgende bezitter door te geven in geval van verkoop van de meubelen of de elektrische apparaten.

Tevens dient u de kraan te voorzien van aarding i.v.m. put corrosie.

 

11.  Onderhoudsinstructies

Basiselementen, deuren en ladefronten, planken en laden:

Bij Concordia Keuken & Bad raden wij u aan een zachte doek te gebruiken bevochtigd met water of een zacht schoonmaakmiddel indien nodig, om de basiselementen, fronten, planken en andere houten oppervlakken schoon te maken. Gebruik enkel schoonmaakmiddelen die bedoeld zijn voor de materialen in kwestie. Gebruikt u geen schoonmaakmiddelen die ammoniak, alcohol, bleekmiddel of een schuurmiddel bevatten. Als u per ongeluk morst, zorg dan dat de vloeistof niet langdurig in contact blijft met het oppervlak, veeg het onmiddellijk schoon.  

Aanwijzingen voor het reglementaire gebruik van keukenmeubelen:

Het verschijningsbeeld van een moderne inbouwkeuken is de afgelopen decennia sterk veranderd. U heeft een heel functioneel meubelsysteem, welke naast het optimaal organiseren van uw werkplek het bereiden van maaltijden en het opbergen van keukengerei ook de functie heeft gekregen van representatieve woon- en keuken ruimte.

Uw nieuwe keuken is als eigen privé werkplek er voor ontwikkeld om bij deskundig gebruik ook tegen de invloeden van regelmatig gebruik, waterdamp, vocht en warmte te kunnen. Om tegelijkertijd aan uw verwachtingen inzake optiek en design van een duurzaam meubelstuk te voldoen, is het belangrijk om een aantal zaken met betrekking tot gebruik en onderhoud in acht te nemen.

Waterdamp / verhoogde luchtvochtigheid:

Keukenmeubelen bestaan op de eerste plaats uit houten materialen. Deze reageren gevoelig op de regelmatige, nadelige invloed van vochtigheid. Neem a.u.b. het volgende in acht: door het normaal verwarmen van de keukenruimte vermijdt u condensatie op te koude meubeloppervlakken.

Stel de afzuigkap bij het koken in de juiste stand en zorg tegelijkertijd voor een geschikte aanvoer van verse lucht (bijv. open raam, beluchtingstoestel).

Neem hiertoe a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing van de fabrikanten van deze apparaten in acht. Aanbevolen binnenklimaat: ca. 22°C en 50 - 60% relatieve lucht vochtigheid.

Mocht er toch condensatiewater aan de fronten of onder de bovenkasten ontstaan zijn, moet u deze plekken onmiddellijk droogwrijven.

Open de vaatwasser pas ca. 20 min. na afloop van het programma. Zo kan de damp – zoals dit is beoogd door de fabrikant van het apparaat – in de vaatwasser condenseren. Als u dringend iets nodig heeft, moet u de deur van de vaatwasser volledig openen, het voorwerp wegnemen en de vaatwasser opnieuw helemaal sluiten (niet op een kier laten staan). Let bij vaatwassers op goed functionerende deurrubbers! Stroomt tijdens het gebruik voortdurend damp uit het apparaat naar buiten,  moet u de klantenservice van de fabrikant van het apparaat onmiddellijk informeren. Waterkokers en koffiezetapparaten mogen niet onder hangende kastjes staan. De waterdamp die bij ieder gebruik uit deze apparaten stroomt, leidt op lange termijn tot zwelschade aan de meubelen die zich daarboven bevinden.

Gebruik nooit een stoomreiniger om vuil te verwijderen!

Water / vloeistoffen:

Water / vloeistoffen leiden tot zwellingen en onherstelbare schade. Vermijd daarom overstromend water of langere inwerking van sappen of andere vloeistoffen op het werkblad, de fronten of meubeldelen. Is dit toch het geval, moet u alles onmiddellijk droogwrijven. Droog geen vochtige vaatdoeken, sponzen of theedoeken op fronten of werkbladvoegen.

Hitte: 

Zet geen hete pannen of bakplaten zonder onderzetter op werkbladen of andere meubel-oppervlakken. Tijdens het bakken ontstaan hele hoge temperaturen.

De geïsoleerde ovendeur beschermt de aangrenzende meubeldelen tegen te hoge hittebelasting. Let ook hier op goed functionerende/afdichtende deurrubbers!

Bij beschadigingen fronten dient u de klantenservice van de fabrikant van het apparaat te contacteren. Als u de oven laat afkoelen, moet de deur in elk geval volledig gesloten zijn.

Mechanische beschadigingen: 

Snij voedingsmiddelen niet direct op het werkblad, maar gebruik een snijplank.

Let bij het neerzetten van zware schalen, stapels borden of potten op de krasgevoeligheid van het werkblad. Door het verschuiven van vaatwerk van geglazuurd aardewerk met scherpe onderkanten kan onherstelbare oppervlakteschade ontstaan.

De fronten, werkbladen en kastoppervlakken kunnen probleemloos worden onderhouden en gereinigd met reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

Opdat uw nieuwe meubelen er lang goed uit blijven uitzien, moet u de volgende onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in acht nemen.

 • Vuil moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Verse vlekken kunnen aanzienlijk gemakkelijker dan opgedroogde vlekken worden verwijderd.
 • Reinig met een katoenen doek die met warm water een beetje nat („nevelnat“) is gemaakt. Er kan ook een zeem worden gebruikt.
 • Er mogen in elk geval alleen volledig zuivere doeken of poetsdoeken worden gebruikt.
 • Breng op de poetsdoek een beetje neutrale zeep of spoelmiddel aan om hardnekkig vuil te verwijderen.
 • Wrijf na de reiniging alle delen grondig droog met een zuivere katoenen doek.
 • Gebruik nooit krassen veroorzakende, schurende reinigingsmiddelen of sponzen enzovoort.
 • Wij raden dringend af microvezeldoeken te gebruiken. Naargelang het soort gebruik kunnen ze de glansgraad van het oppervlak veranderen.
 • Gebruik nooit stoomreinigers voor de reiniging. Het gebruik ervan leidt tot onherstelbare schade aan de meubelen
 • Meubelpolish, meubelwas of gelijkwaardige producten zijn niet als onderhoudsmiddel geschikt. Ze bevatten oplosmiddelen, wassen en vetten die een film vormen en het oorspronkelijke oppervlak duurzaam nadelig veranderen.
 • De geleidingsrails van de laden dienen vrij van kruimels of andere voorwerpen te blijven zodat de uittrekkorven en laden berispelijk kunnen functioneren. Daartoe behoren ook zaagmeel en boormeel van de keukenmontage.  Dergelijk vervuiling dient onmiddellijk te worden verwijderd met een stofzuiger of een geschikte kwast.

Contacteer a.u.b. uw keukenspecialist voor verdere informatie.

 

12.  Constructieve opbouw – materialen

Korpus:

De zijkanten, constructiebodems en legplanken bestaan uit  dikke platen op basis van hoogwaardig geperste vezelspaan. De afmetingen (breedte, hoogte, inwendige diepte en korpusdiepte) kunnen bij de planning vrij worden gedefinieerd. De oppervlakken zijn aan beide zijden met makkelijk te reinigen melaminehars bedekt. Alle zichtkanten worden met behulp van de modernste machines met kunststofprofielen verzegeld.

De bijzondere stabiliteit ontleend de korpus aan een complexe deuvelverbinding in combinatie met een geventileerde rugwand. Optioneel kan de korpus ook uit gelakte, gefineerde of anderszins frontmaterialen bestaan.

De dikke bodems en legplanken van de bovenkasten kunnen per gebruikt niveau worden belast met een nuttig gewicht tot 25 kg.

De glazen legplanken zijn 6 mm dik en kunnen worden belast met een gelijkmatig verdeeld gewicht tot 15 kg.

De belastbaarheid van de draadmanden en draaiplateaus vindt u in de bijgesloten montage- en gebruiksaanwijzingen.

Alle legplanken (van hout of glas) worden in de fabriek van veiligheidsplankdragers voorzien. Daardoor zijn ze beveiligd tegen transportschade en het ongewenst neervallen of omkantelen tijdens het gebruik. De hoogte kan individueel worden aangepast.

Scharnieren:

Alle meubeldeuren hebben een gedempte sluiting in de standaarduitvoering

De scharnieren kunnen 3-dimensioneel worden ingesteld. Door de clip-techniek kunnen de meubeldeuren gemakkelijk worden gedemonteerd. De openingshoek varieert naargelang het kasttype tussen 110° en 170°; daardoor wordt een comfortabele toegang tot de inhoud van de kast verzekerd. De scharnieren zijn onderhoudsvrij.

Laden / uittrekkorven:

De lijsten van de laden en uittrekkorven bestaan uit kleurige, beklede metaalprofielen. Zij glijden op vlotte, onderhoudsvrije volledige uittrekelementen met zelfintrek mechanisme en dempingssysteem. Bodem van de laden/uittrekkorven is aan de boven- en onderkant voorzien van een makkelijk te onderhouden melaminelaag en verleent het systeem een heel grote stabiliteit. De kanten en de hoogte van alle fronten van de laden kunnen worden versteld.

Bovendien kan de neiging van de fronten van de uittrekkorven worden ingesteld. De geleidingsrails van de laden en uittrekkorven dragen de volgende lasten incl. het eigen gewicht:

 • laden (korpusdiepte tot 56 cm):                                                                           30 kg
 • uittrekkorven tot 60 cm breed (korpusdiepte tot 56 cm):                              30 kg
 • uittrekkorven breder dan 60 cm:                                                                         60 kg
 • extra diepe laden + uittrekkorven (vanaf een korpusdiepte van 68cm):    60 kg

Op verzoek kunnen laden en uittrekkorven worden voorzien van extra artikelen zoals antislipmatten, dwarsindelingen, flessenmanden of inzetstukken voor bestek van kunststof resp. massief hout.

Klepdeursystemen:

Alle beschikbare klepdeursystemen zijn volledig gedempt. Ze kunnen exact worden geopend en gesloten via de fijne instelling van het verenpakket. Bij ieder meubel bevindt zich een passende gebruiksaanwijzing

Wandsteekborden (25 mm / 50 mm):

De 25 mm dikke regaalplanken en de 50 mm dikke stollen kunnen met de regaalplankhouders resp. stollenhouders als steekbordsysteem worden gebruikt. De toegestane gelijkmatig verdeelde oppervlakbelasting bedraagt dan 15 kg bijlading per dragerpaar.

Plintsysteem:

De onderste afsluiting van de plint is in het algemeen een afdichtingsprofiel. Het biedt een goede vochtwering. De plinten worden met bevestigingsclips aan de zij- en bovenkant aan de kast bevestigd. Voor latere werkzaamheden onder de gemonteerde kasten kan het plintsysteem te allen tijde worden gedemonteerd en gemonteerd:

Bladen:

Laat geen harde, puntige voorwerpen op het blad of op de rand vallen. Dit kan het blad of de rand beschadigen. Laat de onderbouwvaatwasser niet met geopende deur uitdampen. Maak bij voorkeur gebruik van een snijplank, zeker bij kunststofbladen. De hardheid van het stenenwerkblad is vele malen groter dan die van een mes waardoor messen bot kunnen worden.

Voor specifieke kenmerken en onderhoud kunt u zich richten tot uw verkoper.

RVS Spoelbakken:

Hoewel roestvrijstaal een uitermate duurzaam product is, is roestvrijstaal niet kras vast en kunnen krassen in de spoelbak niet voorkomen worden.

Vermijd contact met zuurhoudende en chemische producten zoals zoutzuur, zilverpoets, chloor en tegel-en cementreinigers. Deze kunnen het geborstelde RVS onherstelbaar beschadigen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat kleine bruine puntjes op het roestvrijstaal zichtbaar zijn. Dit wordt veroorzaakt door aanslag van verroeste ijzerdeeltjes die in het leidingwater zitten.

Deze puntjes zitten op het roestvrijstaal en zijn te verwijderen met de daarvoor gangbare schoonmaakmiddelen zoals staalfix of een schuursponsje.

Fronten:

Kunststoffronten hebben als basis een hoogwaardige spaanplaat waarvan de oppervlakte bekleed is met een melanine toplaag. De fronten zijn rondom voorzien van een kunststof ABS rand.

Foliefronten zijn vervaardigd van MDF met een folie omkleed.

Binnenzijde is uitgevoerd in een witte kleur.

Zowel kunststof- als foliefronten kunnen met een gangbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gemakkelijk worden gereinigd.

Houten fronten:

Voor de fabricage van fronten van echt hout wordt uitsluitend goed gedroogd massief hout van eerste kwaliteit of een gefineerde plaat gebruikt. De oppervlakken zijn verzegeld met stabiele laksystemen. Hout is een materiaal dat op natuurlijke wijze groeit. Het materiaal vertoont om die reden steeds lichte verschillen qua structuur en kleur. Ook kleine schommelingen van de afmetingen zijn mogelijk.

Lichtinval en zonnestraling leidt tot kleurveranderingen en weerspiegelingen op natuurlijke oppervlakken.

Deze variatie is een onmiskenbare, typische eigenschap waardoor de individualiteit en de natuurlijkheid van een dergelijk meubelfront worden geaccentueerd. De bewust gekozen eigenschappen met levendig effect kunnen technisch niet worden vermeden en zijn geen reden om te reclameren

De oppervlakken worden door speciale lakken beschermd. Dit maakt de deuren grotendeels immuun tegen vuil. Om de deuren te reinigen is het voldoende, deze met een vochtige warme zeem af te nemen. Voor het reinigen heeft u geen reinigingsmiddel nodig. Bij hardnekkig vuil gebruikt u water en iets spiritus. Vervolgens dienen de deuren met een zachte doek te worden drooggewreven.  Altijd in de structuurrichting wrijven. Op die manier wrijft u eventuele vuilresten uit de hout poriën.

Afhankelijk van de dikte van de vuil laag brengt u het schoonmaakmiddel met weinig  water normaal of minder sterk verdund op. Vervolgens de reinigingsmiddelresten met weinig schoon water verwijderen en de fronten droogwrijven.

Lakfronten zijn vervaardigd van MDF en met meerdere laklagen afgedekt.

De gelakte deuren dienen met een vochtige zeem gereinigd te worden. De fronten niet te hard boenen, hierdoor kunnen glimvlekken en krassen ontstaan.

Bij hoogglans keukens  is het van groot belang dat de poetsmiddelen compleet schoon en ongebruikt zijn. Eventueel aanwezig vuil, zoals zand of stofkorrels kunnen tot krassen leiden. Gebruik alleen katoenen doeken, geen microvezel doeken!

!! LET OP dat alle nitro- of kunstharsverdunners en reinigers op nitrobasis voor het reinigen van de oppervlakte niet geschikt zijn.


Afsluiting

Als u bovenstaande tips en voorwaarden in acht neemt, dan rest ons nog één ding en dat is dat wij u veel kookplezier wensen!